Сремска Каменица добија још једну здравствену установу, геронтолошки центар, школе и вртиће – Представљен план уређења насеља Чардак

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Новог Сада огласила је поновни јавну увид у нацрт плана детаљне регулације простора Чардака у Сремској Каменици. План предвиђа две предшколске установе, једну школу, геронтолошки центар и здравствену установу у објекту некадашње Енглеско-југословенске дечије болнице.

План обухвата површину од 136,51 ха, а основна намена простора је породично становање, којим доминира тип слободностојећих објеката на парцели. У оквиру ове намене постоји неколико просторних целина без ограничења за изградњу и са њима. Планирани простори за проширење намене породичног становања пружају могућност за развој различитих типологија и облика, као што су терасасто становање, становање у затвореним стамбеним комплексима и слично. Вишепородично становање се планира у зони центра Чардака, у северном делу обухвата Плана.

Осим намена становања планирају се и остали комплементарни садржаји, као што су општеградски центар и јавне службе од ширег (комплекс дома за пензионере и стара лица ‒ геронтолошки центар, здравствена установа) и локалног нивоа опслуживања (предшколске установе и основна школа).

Планирају се две предшколске установе: у зони центра, у северном делу и друга у јужној зони. Максимална спратност објеката предшколских установа је П+1. Могуће је планирати објекте спратности П+1+Пк али тако да у оквиру поткровне етаже буду искључиво садржаји администрације или помоћне просторије.

Зоне изградње објекта у зони центра Чардака је додатно дефинисана грађевинским линијама, а предуслов за реализацију је детаљна разрада функционалних и просторних капацитета израдом урбанистичког пројекта.

Планира се подручна основна школа у источном делу простора обухваћеног планом. Површина грађевинске парцеле је око 1 ха. Спратност објекта је до П+1+Пк. Поткровна етажа се планира испод косог крова нагиба приближно 30°. Поткровље се формира без назитка.

Простор предвиђен за подручну основну школу се може планирати и за потпуну основну школу, према утврђеним параметрима, ако број становника на простору Чардака буде већи од 3.000. Због тога је предуслов за реализацију израда урбанистичког пројекта.

Здравствена установа је планирана у објекту некадашње Енглеско-југословенске дечије болнице у Улици др Кетрин Мекфеил. Објекти су део Клиничког центра Војводине и заштићени као културно добро ‒ Споменик културе.

Спратност главног објекта је до Су+П+Пк, а помоћног објеката је П+Т. Поред постојећег главног и помоћног објекта (некадашње вешернице), није планирана нова изградња објеката на парцели. Могућа је реконструкција постојећих објеката уз могућност пренамене тавана у поткровље, без подизања назитка, односно промене волумена крова.

Неизграђени део парцеле се планира као хортикултурно уређен простор. Предуслов за интервенције на објектима и грађевинској парцели су услови надлежне службе заштите.

Комплекс објеката геронтолошког центра је планиран уз северну границу обухвата плана. Планирана парцела је приближне површине 0,25 ха.

Планирани објекти су спратности до П+1+Пк. Поткровна етажа се планира испод косог крова нагиба приближно 30°. Предуслов за реализацију је детаљнија разрада функционалних и просторних капацитета, и фазност реализације, кроз израду урбанистичког пројекта.
Јавни простори

Уређење јавних простора саобраћајница (улица) се планира на начин којим ће се уз колски саобраћај обезбедити и континуиране пешачке комуникације. Уређење подразумева партерно и хортикултурно обликовање простора, у мери у којој дозвољава ширина регулације. Све пешачке комуникације треба да буду безбедне, односно без архитектонских баријера и примерено осветљене јавном расветом. Застор пешачких стаза може бити од бетонских плоча, односно асфалтиран.

Осим простора улица, планира се партерно и хортикултурно уређење простора раскрснице испред објекта здравствене установе, некадашње Енглеско-југословенске болнице. Овај мали урбани простор, осим за намену станице јавног градског превоза, има потенцијал да постане сквер зоне центра Чардака за мања окупљања становника. Простор треба да буде поплочан и опремљен урбаним моблијаром по ободу простора. Хортикултурно уређење треба да буде појединачним високим солитарним стаблима. Предуслов за интервенције на овом простору је прибављање услова надлежног завода за заштиту споменика културе.

Становање

Постојећи објекти породичног становања се могу пренаменити, доградити или надоградити, односно могућа је изградња анекса, помоћних објеката, уз поштовање индекса заузетости и индекса изграђености.

Могућа је изградња спортско-рекреативних комплекса, у оквиру намене породичног становања, са спортским теренима на отвореном и пратећим садржајима.

За намену вишепородичног становања планирају се три грађевинске парцеле планиране за вишепородично становање средњих густина, у блоку окруженом улицама Соње Маринковић, Др Кетрин Мекфеил, Новом 1 и Новом 2, и једна грађевинска парцела у блоку северно од Улице Нова 2.

На парцели А се планира један стамбено-пословни објекат спратности Су+П+2(3). На парцелама Б и В, планирају се стамбени комплекси са по два стамбена објекта на свакој парцели, спратности П+2 и Су+П+3. На парцели Г планира се један стамбено-пословни објекат спратности Су+П+2(3).

На парцелама А и Г, поред намене вишепородичног становања, приземље објекта је планирано за намену пословања (пошта, банка, библиотека и друге пословне и услужне делатности локалног нивоа).

Општеградски центар

У оквиру општеградског центра планирају се намене пословања, спорта, туризма и рекреације. Обавезно је формирање слободних зелених површина на минимално 30 % површине парцеле, а остатак површине парцеле би био намењен за саобраћајне и манипулативне површине.

Планира се изградња објеката спратности Су+П до Су+П+3 (раван кров). Објекти могу имати и подрумске етаже, уколико геомеханички услови то дозвољавају.

Паркирање се планира у сутеренским и/или подрумским етажама уз обавезно обезбеђивање паркинг места према нормативима за делатности у оквиру ових намена. Колски приступ се планира из Улице Нова 1 и/или Улице Нова 2, а до реализације Улице Нова 2, посредно би био могућ из Улице Соње Маринковић.

За планирану парцелу намењену општеградском центру обавезна је разрада урбанистичким пројектом, којим ће се прецизно дефинисати намене и распоред појединачних објеката, али и дефинисати положај прикључака на комуналну инфраструктуру.

Јавни увид трајаће до 25. фебруара 2021. године.

И. М./Екапија