Девизне резерве Народне банке Србије 13,4 милијарде евра

Бруто девизне резерве Народне банке Србије (НБС) су на крају фебруара ове године износиле око 13,4 милијарде евра, што је за 180,1 милион евра мање него на крају претходног месеца, саопштила је данас НБС.
Девизним резервама на том нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе М1 од 134 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају фебруара износиле су скоро 11 миљарди евра.

По тумачењу НБС, смањење бруто девизних резерви у фебруару је последица нето раздужења државе (223 милиона евра) по основу девизних кредита и девизних хартија од вредности. Остале трансакције које су током фебруара утицале на стање девизних резерви имале су нето позитиван ефекат (42,9 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у фебруару износио је 480,9 милиона евра и био је за 96 милиона евра мањи него у претходном месецу. У прва два месеца ове године је у медјубанкарској трговини реализовано укупно око 1,1 милијарда евра.

У фебруару, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. НБС је на медјубанкарском девизном тржишту у фебруару нето купила 55 милиона евра, а од почетка године нето продала 50 милиона евра.

Данас