Шта је измењено у ПГР за простор у јужном делу блока између Улице Лазе Нанчића и Булевара Европе у Новом Саду?

Јавности је представљен Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (простор у јужном делу блока између Улице Лазе Нанчића и Булевара Европе).

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 1.540 м2, у Катастарској општини Нови Сад II.

Циљ израде и доношења одлуке о изменама и допунама Плана је усаглашавање планског решења са изграђеним објектима на Булевару Европе.

У одељу Правила грађења додата је Урбанистичка целина 15 – Простор у јужном делу блока између Улице Лазе Нанчића и Булевара Европе.

На катастарским парцелама бр. 3251/3 и 3255/14 и на делу парцеле број 3251/4, КО Нови Сад II, на углу Улице Лазе Нанчића и Булевара Европе, формира се грађевинска парцела за изградњу јужног дела полуотвореног стамбеног, стамбено-пословног или пословног блока. Обавезна је намена пословања у приземљу и мезанину, с тим што део мезанина према дворишту, по захтеву инвеститора, може да буде стамбени простор.

Планиран је објекат спратности По+П+М+6. Мезанин се гради као посебна етажа, док се шести спрат планира као пуна етажа. Дозвољава се изнад шестог спрата (тј. на плочи изнад шестог спрата) изградња техничке етаже (за смештај гасне подстанице, резервоара за загревање воде и других уређаја).

Могућа је изградња објекта у више етапа.

Паркирање и гаражирање возила за сопствене потребе корисник је обавезан да реши према нормативу један стан – једно паркинг место.

У пододељку 7.4. Правила уређења и грађења за локалитете 1 до 61 део Локалитет 1 мења се и гласи: Локалитет 1, где се на катастарским парцелама бр. 3253/1, 3253/3, 3254/1, 3254/2, 3254/3, 3255/1, 3255/9, 3255/10, 3255/12 и деловима парцела бр. 3255/3 и 3255/11 КО Нови Сад II, у Улици Руђера Бошковића и на Булевару Европе формира грађевинска парцела за изградњу северног дела полуотвореног стамбеног, стамбено-пословног или пословног блока.

Обавезна је намена пословања у приземљу и галерији, с тим што део галерије према дворишту, по захтеву инвеститора, може да буде стамбени простор.

Планирани објекат је спратности По+П+Г+5+повучен 6. спрат у делу уз Булевар Европе и По+П+Г+4+повучен 5. спрат на делу уз Улицу Руђера Бошковића.

Могућа је изградња објекта у више етапа.

Паркирање и гаражирање возила за сопствене потребе корисник је обавезан решити у оквиру блока, у подземној етажи испод целих парцела и по потреби на отвореном паркиралишту у оквиру блоковске површине.

Измене и допуне ПГР / ЈП Урбанизам Нови Сад

А. К./Екапија