ЛЕКАРИ ЗА ЕТИКУ реаговали на ковид дискриминацију студената Медицинског факултета

Медицински факултети у Београду и Новом Саду су најавили „аусвајс“ за студенте у циљу да противзаконито забране улаз у зграду и студирање будућим лекарима који нису вакцинисани. Тим поводом су адвокати Лекара за науку и етику послали дописе деканима и студентским парламентима оба факултета, а ми их објављујемо у целости.

Поштовани,

Обраћам Вам се по налогу мог властодавца – оранизације Лекари и родитељи за науку и
етику_, а у вези са Вашим писаним обраћањем студентима медицинског факултета у
Новом Саду од дана 22.09.2021. године, у ком су утврђени услови за похађање практичне
наставе у здравственим установама.

Овим путем указујемо да су постављени услови директно у супротности са чл. 21 Устава РС (објављен у Службеном гласнику бр. 98/2006 од 10.11.2006. године), са Законом о заштити становништва од заразних болести (објављен у Службеном гласнику РС, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), као и са Уредбом о сузбијању и спречавању заразних болести објављена у Службеном гласнику РС, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/ 2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021 и 86/2021.

Пре свега истичемо да је Ваше писано обраћање студентима медицинског факултета у
Новом Саду од дана 22.09.2021. године којим су прописани услови за похађање практичне
наставе у здравственој установи, донето без икакве форме, да је садржина истог у
супротности са важећом законском регулативом, те да је донето од стране ненадлежног органа, због чега исто нема никакву правну снагу, те се по њиму не може и не сме поступати, односно не сме се условљавати приступ студента похађању практичне наставе у здравственој установи доставом потврде о уредној вакцинацији, или потврдом о прележаној ковид инфекцију уназад 6 месеци(за вакцинисане студенте), односно брзим антигенским тестом не старијим од 72 сата или PCR SARS-Cov2 тестом који се раде о трошку студената (за невакцинисане студенте), јер тако нешто није законски утемељено.

Овако послато обавештење о условима похађање практичне наставе су крајње неозбиљно и
незаконито дате на знање студентима медицинског факултета, те се оваквим писменом
(које не знамо ни како се зове, јер није донето ни у каквој форми) студенти доводе у
заблуду да је исто важеће и да би требало по истом поступати, што је свакако недопустиво
(да не кажемо срамно и крајње неозбиљно) од једве високообразовне установе.
Надаље, чак и да је предметно писмено донето у законом прописаној форми, садржина
која се налази у истом је у супротности са чл. 21 Устава РС, са Законом о заштити
станвништва од заразних болести, као и са Уредбом о сузбијању и спречавању заразних болести, јер ниједан напред наведени законски акт не предвиђа услове које Ви постављате
у предметном писменом обраћању студентима.

Члан 21 Устава РС прописује да су пред Уставом и законом сви једнаки, да свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације, да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Законом о заштити становништва од заразнох болести нигде није предвиђено да се могу
постављати услови које Ви наводите у свом писаном обраћању студентима, тако да
услови које сте ви навели у истом немају правно упориште ни у овом Закону.
Такође, указујемо да ни Уредба Владе Србије о мерама за спречавање и сузбијање заразне
болести Covid-19 (објављена у Службеном гласнику РС, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29 /2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021 и 86/2021), не предвиђа услове које ви наводите у Вашем писменом обраћању.

Наиме, чл. 7 предметне Уредбе предвиђа да се извођење наставе у просторијама средњих и основних школа и непосредног рада установа предшколског васпитања и образовања и ученичког и
студентског стандарда, укључујући и извођење екскурзија и организовање матурских
забава, као и извођење предавања, вежби, семинара и сличних облика рада са студентима у просторијама високошколских установа врши се у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље. Дакле, поменутим чланом предвиђено је да надлежни орган донесе инструкције и препоруке.

Услове наведене у Вашем писаном обраћању студентима није донео овлашћен орган, те
стога исти немају правно дејство, што надаље значи да се исто не може примењивати и спроводити.
Дакле, у важећим законским и подзаконским актима, нису прописани услови за похађање наставе у здравственим установама, те је ово Ваше писано обраћање студентима законски неутемељено, и по истом се не може и не сме поступати.

Поред наведеног, Законом о високом образовању у члановима 3 и 4 – предвиђено је да је један од циљева високог образовања обезбеђивање једнаких услова за стицање високог образовања и образовања током читавог живота; а да се то између осталог остварује поштовањем људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова дискриминације;

Свака одлука органа или радња коју спроводи Факултет мора бити у сагласности са горе
наведеном законском одредбом. Чланом 63 Закона је предвиђена надлежност Савета факултета, као органа пословођења Факултетом као установом од националног значаја, па тако ставом 1 тачка 14 је одређено да Факултет обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Статут Медицинског факултета у члану 130. ст. 1 тачка 16 предвиђа да Факултет, између осталог, обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом. Ова одредба даје Савету право да доноси одговарајуће одлуке, под условом да те одлуке биду у складу са Статутом и Законом.
Значи, не могу се доносити одлуке које се косе са Законом о високом образовању и Статутом, тј. одлуке које се тичу ствари ван делокруга високог образовања.

Одлуке које би Савет доносио, а бавиле би се медицинском праксом, би морале бити у
сагласности са општим правним режимом који се тиче лечења, а то је регулисано Законом
о заштити становништва од заразних болести, Законом о заштити права пацијената, Законом о лековима, Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразних болести, те свим општим актима из те области, а такође и појединачним актима које органи управе морају доносити ради примене законских и општих аката.

Писаним обраћањем Деканата од дана 22.09.2021. године, се студентима намећу обавезе
које не произилазе из Закона о високом образовању, нити других горе набројаних
правних аката, што само по себи чини да су исте незаконите, јер обавезе грађана
произилазе из Устава и Закона.

Поред свега напред наведеног, услови који су наведени у спорном писаном обраћању задиру у право на лечење, као дела права на здравље. Право на здравље је скуп правних правила и у Уставу Републике Србије је регулисано на више места, тј. кроз различите институте, што је последица чињенице да су ова права несистематизована и да су зависна од међународних правних акта. Оно што је основно у праву на здравље, јесте право на лечење, а оно је дефинисано кроз члан 3 Закона о правима пацијената. Пацијенту се гарантује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање његових личних ставова.

Статут Медицинског факултета у члану 3 допушта да се Факултет бави општом медицинско праксом – шифра 86.21, специјалистичком медицинском праксом – шифра 86.22, истраживањем и експерименталним развојем у биотехнологији – шифра 72.11, истраживањем и развојем у осталим природним и техничко-технолошким наукама – шифра 72.19; те сагласно напред наведеном указујемо да Факултет не предвиђа, тј, не познаје изјашњење студената о лечењу, јер су овим писаним обраћањем студенти проглашени за пацијенте, јер се од њих захтева да доставе доказе о свом здравственом стању (!?) у неком „поступку“ ради доношења појединачног Решења о (не)испуњености услова за похађање практичне наставе, која је услов за приступ полагању испита.

Што се тиче студената Медицинског факултета, они су, сходно члану 101 став 3 Закона о високом образовању, у обавези да 1) испуњавају наставне и предиспитне обавезе; 2) поштују опште акте установе; 3) поштују права запослених и других студената у високошколској установи; 4) учествују у доношењу одлука у складу са законом. Уколико су испунили обавезе из Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине, никакве додатне обавезе ради полагања испита студенти не морају испуњавати, посебно не ове услове из писаног
обраћања студентима од дана 22.09.2021. године.

Надаље, указујемо да је надлежност Наставног већа Факултета је регулисана чланом 136. Статута који предвиђа у ставу 1 тачка 2 да Наставно веће, између осталог, разматра проблеме у извођењу наставе и у кадровској политици и на основу добијених предлога од катедри предлаже надлежним органима Факултета одговарајућа решења и доношење потребних одлука; које такође морају бити у складу да Уставом, Законом и Статутом! Уколико „предлог“ није у складу са Законом (и матичним, Законом о високом образовању, и другим, Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о лековима и Законом о правима пацијената,) Савет Факултета га мора одбацити, не само због обавезе на законито поступање, већ и због свог дигнитета као медицинске установе.

Стога, имајући у виду сву напред наведену законску регулативу, захтевамо да предметно писано обраћање студентима од дана 22.090.3032. године повучете са сајта и огласних табли Факултета, као и свих места где сте исто објавили, јер исто доводи студенте у заблуду и уноси несигурност у само право на школовање.

У Београду, 24.09.2021.

Подносилац поднеска:

адвокат Јурић Жељко, Београд

адвокат Маријана Сунајко, Нови Сад

Допис је послат и на адресу Медицинског факултета у Београду:

Поштоване госпође и господо,

Обраћам Вам се по налогу мог властодавца Организације Лекари и родитељи за науку и етику и
желим да Вас обавестим да у вези доношења Одлуке која се тиче услова обавављање наставе на
Медицинском факултету, у новој школској години (2021/2022) не постоје услови за доношење
такве Одлуке.

Наиме, имајући у виду наводе који постоје у факултетској јавности (поруке Студентског
парламента) „предлог“ исти је противзаконит из више разлога и као такав не би требао да буде
усвојен јер је исти Штетан за углед Факултета и поготово штетан за студенте Медицинског
факултета.

Законом о високом образовању у члановима 3 и 4 – предвиђено је да је један од циљева високог
образовања обезбеђивање једнаких услова за стицање високог образовања и образовања
током читавог живота; а да се то између осталог остварује поштовањем људских права и
грађанских слобода, укључујући забрану свих видова дискриминације;

Свака одлука органа или радња коју спроводи Факултет мора поштовати горе наведено. Чланом 63 Закона је предвиђена надлежност Савета факулета, као органа пословођења Факултетом као установом од националног значаја, па тако ставом 1 тачка 14 је одређено да Факултет обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Статута Медицинског факултета у Члану 130. Ст. 1 тачка 16 предвиђа Савет: својој 16 да факултет ……обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом. Ова одредбе даје Савету право да доноси одговарјуће одлуке, али и да те одлуке морају бити у складу са Статутом и Законом. Значи, не може доносити одлуке које се косе са Законом о високом образовању и Статутом, тј одлуке које се тичу ствари ван делокруга високог образовања.

Одлуке које би Савет доносио, а бавиле би се медицинском праксом, би морале бити у сагласнсти
са општим правним режимом који се тиче лечења а то је регулисано Законом о заштити
становништва од заразних болести, Законом о заштити права пацијената, Законом о лековима, те свим општим актима из те области, а такође и појединачним актима које органи управе морају доносити ради примене законских и општих аката.

„Предлогом“ који кола у факултетској јавности, се студентима намећу обавезе које не
произилазе из Закона о високом образовању, што само по себи чини да су исте незаконите, јер
обавезе грађана произилазе из Устава и Закона а не подзаконских акта (отуд поспрдни израз
владати уредбама!). Суштински, Савет Факултета долази у ситуацију да противустано и противзаконито намеће обавезе студентима, а поготово што то чини на бази њиховог статуса
(здравственог!).

Поврх свега те обавезе задиру у њихово право на лечење, као дела права на здравље. Право на здравље је скуп правних правила и у Уставу Републике Србије је регулисано на више места, тј. кроз различите институте, што је последица чињенице да су ова права несистематизована и да су зависна од међународних правних акта. Оно што је основно у праву на здравље, јесте право на лечење, а оно је дефинисано кроз Члан 3 Закона о правима пацијената………. Пацијенту се гарантује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање његових личних ставова.

Статут Медицинског факултета у члану 3 допушта да се Факултет бави ….. општом медицинско
праксом – шифра 86.21….. специјалистичком медицинском праксом – шифра 86.22; …….
истраживањем и експерименталним развојем у биотехнологији – шифра 72.11; …… истраживањем
и развојем у осталим природним и техничко-технолошким наукама – шифра 72.19; а „предлог“ не
познаје изјашњење студената о лечењу, јер су овим предлогом су студенти проглашени за
пацијенте, јер се од њих захтева да доставе доказе о свом здравственом стању (!?) у неком
„поступку“ ради доношења појединачног Решења о (не)испуњености услова за полагање испита.
Као лекари, познато Вам је шта све морате учинити када се пацијент нађе пред Вама, обзиром да
би свако друго поступање значило одговорност у случају кршења светог лекарског правила ……не
нашкодити.

Што се тиче студената Медицинског факултета, они су, сходно Члану 101 став 3 Закона о високом
образовању, у обавези (…..дужан!) да 1) испуњавају наставне и предиспитне обавезе; 2) поштују опште акте установе; 3) поштују права запослених и других студената у високошколској установи; 4) учествују у доношењу одлука у складу са законом. Уколико су испунили обавезе из Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине, никакве додатне обавезе ради полагања испита студенти не морају испуњавати, поготово ове из „Предлога“.

Надлежност Наставног већа је регулисана Чланом 136. Статута који предвиђа у ставу 1 тачка 2 да
…..1) Наставно веће:….2) разматра проблеме у извођењу наставе и у кадровској политици и на
основу добијених предлога од катедри предлаже надлежним органима Факултета одговарајућа решења и доношење потребних одлука; али и тај предлог мора бити у складу да Законом и Статутом!
Уколико „предлог“ није у складу са Законом (и матичним, Законом о високом образовању, и
другим, Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о лековима и Законом о
правима пацијената,) Савет Факултета га мора одбацити, не само због обавезе на законито
поступање, већ и због свог дигнитета као медицинске установе.

адвокат Јурић Жељко

Србин инфо